preskoči na sadržaj
NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave

Osnovna škola – Scuola elementare
              RIVARELA
      Novigrad – Cittanova

KLASA: 112-02/23-01/11
URBROJ: 2105-4-14-23-1
Novigrad, 31. srpnja 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20,151/22), članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja KLASA: 012-04/19-01/03, URBROJ: 2105-03-14-19-01 od 6. lipnja 2019. godine, članka 6. i 10. Pravilnika o radu Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA, članka 99. Statuta Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA raspisuje se:

 

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO

1. UČITELJA/ICE RAZREDNE NASTAVE

  • 2 izvršitelja/izvršiteljica,
  • na određeno,
  • puno radno vrijeme,
  • na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

UVJETI:

-uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) te Pravilnika o radu Osnovne škole – Scuola elementare RIVARELA,  

ZAPREKE ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

-radni odnos ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 106. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-radni odnos ne može zasnovati osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE DOSTAVITI:

1. životopis,

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

3. dokaz o državljanstvu,

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za

    zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

    srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),

5. elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji

    Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis ili potvrda o radno

    pravnom statusu).

Isprave od 1.-5. prilažu se u neovjerenoj preslici.

Kandidat izabran po natječaju dužan je nakon izbora, prije sklapanja ugovora o radu predočiti izvornike traženih dokumenata.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu, broj telefona/mobitela odnosno adresu elektroničke pošte.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan/a se u prijavi na javni poziv pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03,148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjetima natječaja dužni su pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvom. Vrednovanje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, način, datum i vrijeme biti će objavljeni na službenoj stranici škole. Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni smatrati će se da je odustao od prijave na natječaj.

 

Kandidat prijavom na natječaj daje svoju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.  

 

Rok za prijavu na natječaj je osam  (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

S odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme.

 

Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se pisanim putem ili putem pošte uz naznaku na omotnici " Za natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave - određeno vrijeme“, na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA – SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA, EMONIJSKA ULICA 4, 52466 NOVIGRAD – CITTANOVA.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja Ugovora o radu s odabranim kandidatom.

    Ravnateljica
Andrea Anić, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Azra Softić Sinanović   datum: 31. 7. 2023.

TražilicaIDIZ - izvješće

Savjetovanje mladih

Školska brošura


Katalog knjižnice


Društvene mreže

 


Medijska pismenost

Brojač posjeta
Ispis statistike od 5. 4. 2020.

Ukupno: 156317
Ovaj mjesec: 2328
Ovaj tjedan: 627
Danas: 55
preskoči na navigaciju